Aktiviteter

Hem /  Aktiviteter

Kallelse till SVEA ordinarie årsmöte för 2018

Datum och tid: onsdag den 24 april 2019 kl. 17.00 (16.30)

Plats: Rum VLH 315 i VGHQ (Volvo Group Head Quarter)
Gropegårdsgatan, Göteborg

Kl. 16.30- 17.00 samling i receptionen för mingel och intag av öl och smörgås

Kl. 17:00 går vi till konferensrummet som ligger innanför spärrarna.

LÄNK TILL MÖTESHANDLINGARNA PUBLICERAS HÄR

Agenda

Verksamhetsberättelse       Bilaga1       Bilaga2      Bilaga3     Bilaga4

Resultat- och balansräkning

Budget

Medlemsavgifter 2020

Valnämndens förslag 

 

Förslag till dagordning:

 

1.             Mötet öppnas.

2.             Mötets stadgeenliga utlysande samt fastställande av dagordning och röstlängd

3.             Val av mötesordförande, sekreterare och två justeringspersoner

4.             Styrelsens årsredovisning för 2018

6.             Revisorernas berättelse för 2018

7.             Beslut om styrelsens ansvarsfrihet

8.             Föredragande av budget för 2019 och beslut om medlemsavgifter för 2020.

9.              Val av nya styrelseledamöter för en treårsperiod

10.            Val bland styrelseledamöterna av föreningsordförande fram till nästa ordinarie årsmöte.

11.            Val av två revisorer och två suppleanter för tiden fram till nästa ordinarie årsmöte

12.            Val av valnämnd för tiden fram till nästa ordinarie årsmöte

13.                Övriga frågor

 

Anmälan om deltagande senast 17 april till SVEAs kansli.

Ange om ni önskar öl och smörgås och ev. allergi eller intolerans.

E-mail: info@sveafordon.com

Hälsningar

Lars-Gustaf Hauptmann

Ordförande

 

 

 

 

 

 

 

 

SVEA
c/o L-G Hauptmann
Färåsvägen 14
428 37 KÅLLERED

Tel 031-169985
info@sveafordon.com